Prawo cywilne

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług mieści się doradztwo w zakresie prawa cywilnego. Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w dziedzinie doradztwa dla osób fizycznych i prawnych w sprawach o charakterze cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania w sprawach cywilnych. Kancelaria prowadzi w imieniu i na rzecz swoich mocodawców sprawy z zakresu:


prawa rzeczowego w tym:

 • sprawy o stwierdzenie zasiedzenia;
 • sprawy o zniesienie współwłasności;
 • sprawy o ustanowienie służebności;
 • sprawy związane z rozwiązywaniem sporów pomiędzy współwłaścicielami;
 • sprawy o ochronę prawa własności;
 • sprawy o nabycie i utratę posiadania;
 • sprawy dotyczące najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • ustanowienie i zniesienie służebności (w tym służebności przesyłu, służebności drogi koniecznej);
 • dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • sprawy dotyczące użytkowania wieczystego;
 • sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

prawa zobowiązań w tym:

 • reprezentowanie Klientów na etapie postępowania przedsądowego w celu polubownego rozwiązania zaistniałych sporów;
 • udział w negocjacjach, mediacjach i innych postępowaniach z udziałem Klientów, mających na celu ugodowe zakończenie powstałego sporu;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa rzeczowego i zobowiązań), prawa gospodarczego.

prawa spadkowego, w tym:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
 • sprawy o zachowek;
 • sprawy o dział spadku;
 • nieważność testamentu.

prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym:

 • sprawy o rozwód i separację;
 • sprawy alimentacyjne;
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków;
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o ustalenie lub zakaz kontaktów z dziećmi;
 • sprawy związane z ustaleniem rodzicielstwa;
 • sprawy o przysposobienie dziecka;
 • sprawy opieki i kurateli nad dzieckiem i osobą niepełnosprawną;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe.