Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy nie tylko pracodawców, ale również pracowników w sporach przed sądami pracy, w szczególności w zakresie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, ustalania istnienia stosunku pracy, należności z tytułu stosunku pracy, wypadków przy pracy. Kompleksowo przygotowujemy wszelkie dokumenty pracownicze (umowy o pracę, o zakazie konkurencji, stosowne oświadczenia, kontrakty menedżerskie, wypowiedzenia umów o pracę). Na zlecenie Klientów przygotowujemy wymagane prawem regulaminy pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zarządzenia. W zakresie ubezpieczeń społecznych z powodzeniem reprezentujemy ubezpieczonych w sprawach związanych z prawem do renty lub emerytury, świadczeń z ubezpieczenia społecznego.


Oferujemy m.in.:

  • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę, umów z członkami władz spółek, kontraktów menadżerskich, umów dotyczących zakazu konkurencji;
  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania;
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania umów z pracownikami;
  • reprezentację pracownika lub pracodawcy w postępowaniu sądowym;
  • pomoc w dochodzeniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym przygotowanie odwołań oraz pism sądowych;
  • pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych;
  • ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
  • egzekwowanie wynagrodzenia za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania;
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji.