Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy. Każdą sprawę wyceniamy indywidualnie, a informacja o wysokości wynagrodzenia przekazywana jest klientowi przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. W zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klientów, w Kancelarii stosowane są następujące systemy wynagrodzenia:

  • system rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia zależna od czasu poświęconego danej sprawie. System ten stanowi najbardziej popularny model rozliczeń z Klientem. W ramach polityki pełnej transparentności i bezkompromisowej jakości usług do każdej prowadzonej sprawy dołączany jest raport, który zawiera szczegółowe zestawienie przepracowanych godzin wraz z konkretnym zakresem czynności, które zostały wykonane i za które pobierana jest opłata. Dodatkowo każdorazowo informujemy Klienta jaki jest przewidywany czas realizacji zlecenia.
  • system wynagrodzenia ryczałtowego - wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną. System ten idealnie sprawdza się w przypadku stałej obsługi prawnej. W zależności od rodzaju świadczonych usług, w ramach tego systemu przewidujemy następujące warianty ustalania honorarium:
    • bieżąca obsługa prawna - kwota wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Liczba godzin dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb Klienta. Wskazany system pozwala naszym Klientom na optymalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, albowiem w końcowym rozliczeniu stawka za godzinę pracy Kancelarii w tym systemie jest niższa niż stawka za godzinę pracy w systemie godzinowym.
    • wynagrodzenie za prowadzone postępowania sądowe - w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, przy czym tak ustalone wynagrodzenie obejmuje również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania.
    • wynagrodzenie za dochodzenie roszczeń pieniężnych - ten system rozliczeń dedykowany jest dla Przedsiębiorców, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem należnych im świadczeń wynikających z wystawionych faktur VAT dotyczących bieżącej działalności gospodarczej. System ten pozwala klientom na minimalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, albowiem w pewnych sytuacjach wynagrodzenie obejmuje jedynie koszty zastępstwa procesowego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, które są zasądzane w wyroku i podlegają egzekucji od dłużnika.
  • system wynagrodzenia wynikowego (tzw. success fee) - w tym systemie wynagrodzenie podzielone jest na wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie dodatkowe, przy czym wysokość wynagrodzenia dodatkowego uzależniona jest od pomyślnego wyniku sprawy. W każdą prowadzoną sprawę angażujemy całe nasze doświadczenie i wiedzę. Z żelazną konsekwencją i starannością realizujemy założone cele. Dlatego mogą być Państwo spokojni o wynik prowadzonych spraw.
  • pomocy prawnej na odległość (porady online) obejmuje pomoc prawną w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z Klientem np. sporządzenie wezwania do zapłaty, prostego pozwu lub wydanie opinii prawnej. W tym przypadku odpłatność uzależniona od rodzaju usługi.