Prawo karne

Kancelaria prowadzi sprawy związane z przestępstwami gospodarczymi, przestępstwami oraz wykroczeniami. Do zakresu usług świadczonych w zakresie prawa karnego należą sprawy dotyczące:

 • pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
 • reprezentacja w trakcie postępowania przygotowawczego jako pełnomocnik pokrzywdzonego;
 • reprezentacja w postępowaniu mediacyjnym;
 • przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 • przygotowanie środków odwoławczych w zakresie zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa;
 • przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia i subsydiarnego aktu oskarżenia oraz reprezentacja pokrzywdzonego w tok postępowania sądowego;
 • przygotowanie powództwa cywilnego w postępowaniu karnym;
 • przygotowanie sprzeciwu od wyroku nakazowego i od wyroku zaocznego;
 • przygotowanie środków odwoławczych: apelacji, zażalenia;
 • przygotowanie nadzwyczajnych środków odwoławczych: kasacji, wniosku o wznowienie postępowania;
 • reprezentacja pokrzywdzonego w toku postępowania sądowego.